Web Blog ครููธนกร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกครูธนกร
เมื่อคนมองไม่เห็นซึ่งหน้าที่ ย่อมไม่มีแนวทางแสวงหา ยิ่งไม่มีกฎระเบียบเป็นเครื่องพา ต้องอัปปราแพ้พ่ายโดยเดียวดาย


ท่านขงจื้อกล่าวว่า ผู้มีอุดมการณ์ ผู้มีเมตตาธรรมย่อมไม่รักตัวกลัวตาย จนทำให้เสียอุดมการณ์ หรือสิ้นเมตตาธรรม ตรงกันข้ามกลับจะยอมพลีชีพเพื่อพิทักษ์ธรรมตามอุดมการณ์และเมตตาธรรม

คนบางคนเหมือนต้นกล้าที่เติบโตแข็งแรง แต่กลับแตกแต่ใบไม่ออกดอก คนบางคนเหมือนต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วออกดอกแต่ไม่ออกรวง คือคนที่ไม่มีความสำเร็จ และไม่สร้างคุณประการให้แก่โลก ทำอะไรครึ่งๆ กลางๆ ไม่แน่นอน ก็จะเป็นเช่นเดียวกับ ต้นกล้า เหล่านี้

ผู้มีคุณธรรมจิตใจย่อมกว้างขวาง รู้จักปล่อยวางรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ส่วนปุถุชนนั้น มักกลัดกลุ้มวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา จนทำให้บุญวาสนาผ่านเลยไป


วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3 ปี พ.ศ. 2552
การพระราชทาน

1. สำหรับพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และบุคคลอื่น บรรดา ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือถึงขนาด หรือที่ได้อุทิศกำลังกาย หรือ กำลังความคิด ในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๒๘ และพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๓๐ ดังนี้

เหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ ๓ จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือดังต่อไปนี้
(๑) บริจาคเงินหรือทรัพย์สิ่งของต่างๆ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกันเป็นจำนวนเงิน ไม่น้อยกว่า ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนด
(๒) ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับที่ ๑ วิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น หรือขั้นความรู้ขั้นสูง โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๒๕ ครั้ง หรือระดับที่ ๒ การให้การฝึกอบรมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือแล้ว โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง
(๓) ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ในการฝึกอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือ หรือวิชาลูกเสือประเภทต่างๆ โดยอยู่ประจำตลอดการฝึกอบรม ครั้งละ ๓ วัน ไม่น้อยกว่า ๕๐ ครั้ง
(๔) ช่วยเหลือกิจการลูกเสือด้านอื่นๆ จนเกิดผลดีแก่การลูกเสือติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี และปีหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง หรือ
(๕) ช่วยเหลือ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทย กับคณะลูกเสือต่างประเทศเป็นอย่างดี


ดูรายชื่อผู้ที่ได้รับพระเมตตา ในครั้งนี้พร้อมกับข้าพเจ้าที่ http://www.scoutthailand.org/main/backoffice/files/3yD6i3GTue23750.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น